ONE2TRIBE LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu


Firma IT (software-house), której celem jest rozwój platformy Tribeware. Zajmuje się także pracami badawczo-rozwojowymi oraz wspiera rolę operatora platformy Tribeware.

adres: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658346, REGON: 366045022, NIP: 6443523680, kapitał zakładowy 2.780.500,00 złotych w całości opłacony.

Zarząd: Anna Dusik-Czerniejewska Członek Zarządu, Wojciech Ozimek Członek Zarządu.

email: kontakt@one2tribe.pl


POŁĄCZENIE SPÓŁEK ONE2TRIBE S.A. ORAZ ONE2TRIBE LABS SP. Z O.O.


PLAN POŁĄCZENIA ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ONE2TRIBE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd One2Tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) zawiadamia po raz pierwszy na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zamiarze połączenia Spółki (jako „Spółki Przejmowanej”) ze spółką One2tribe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, REGON: 302555141, NIP: 7822564519, kapitał zakładowy 5.522.002,70 złotych (opłacony w całości) (jako „Spółką Przejmującą”). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na Spółkę Przejmującą (One2Tribe Spółka Akcyjna).

Jedynym wspólnikiem One2tribe Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest One2Tribe Spółka Akcyjna, dlatego połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego oraz nie nastąpi zmiana statutu One2Tribe Spółka Akcyjna.

W załączeniu do niniejszego zawiadomienia, Spółka przekazuje plan połączenia sporządzony przez Spółkę oraz One2Tribe Spółka Akcyjna w dniu 17 maja 2024 r., który określa warunki połączenia.

Spółka udostępniła do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej https://one2tribe-labs.pl/ w wersji elektronicznej: (i) plan połączenia, (ii) załączniki do planu połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, (iii) sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządów z działalności Spółki oraz One2Tribe Spółka Akcyjna oraz sprawozdanie z badania One2Tribe Spółka Akcyjna za ostatnie trzy lata obrotowe. Dokumenty będą udostępnione na stronie internetowej Spółki od dnia 17 maja 2024 r. do końca dnia, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Plan połączenia wraz z załącznikami (PDF)
2. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej (PDF)
3. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej (PDF)
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2024r. (PDF)
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej (PDF)
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (PDF)
7. Sprawozdanie finansowe (PDF) wraz ze sprawozdaniem z badania(PDF), oraz sprawozdanie zarządu JWA S.A. (PDF) za rok obrotowy 2021.
8. Sprawozdanie finansowe (PDF) wraz ze sprawozdaniem z badania (PDF), oraz sprawozdanie zarządu ONE2TRIBE S.A. (PDF) za rok obrotowy 2022.
9. Sprawozdanie finansowe (PDF) wraz ze sprawozdaniem z badania (PDF), oraz sprawozdanie zarządu ONE2TRIBE S.A. (PDF) za rok obrotowy 2023.
10. Sprawozdanie finansowe (PDF) oraz sprawozdanie zarządu One2tribe Labs sp. z o.o. (PDF) za rok obrotowy 2021.
11. Sprawozdanie finansowe (PDF) oraz sprawozdanie zarządu One2tribe Labs sp. z o.o. (PDF) za rok obrotowy 2022.
12. Sprawozdanie finansowe (PDF) oraz sprawozdanie zarządu One2tribe Labs sp. z o.o. (PDF) za rok obrotowy 2023.