Regulamin

Regulamin strony internetowej oraz Polityka Prywatności

 1. one2tribe sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Regułach, adres: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177042 (dalej „O2T”) jest administratorem strony internetowej pod adresem www.one2tribe.pl (dalej „Strona Internetowa”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej również „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług związanych z korzystaniem przez Użytkowników (definicja poniżej) ze Strony Internetowej, a także regulacje w zakresie tzw. plików cookies.
 3. O2T świadczy na rzecz użytkowników usługi drogą elektroniczną związane z korzystaniem ze Strony Internetowej, w tym w zakresie: (1) udostępniania informacji, (2) zapoznania się oraz pobrania określonych dokumentów lub materiałów, (3) nawiązania komunikacji z O2T lub złożenie aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonej przez O2T, (4) korzystania z wszelkich innych funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej („Usługa Strony Internetowej”).
 4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi Strony Internetowej, zaś ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z Usługi Strony Internetowej, chyba że korzystanie z określonej Usługi Strony Internetowej ze swej istoty posiada charakter ciągły (wówczas umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania świadczenia Usługi Strony Internetowej lub wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze Stron).
 6. Świadczenie Usług Strony Internetowej następuje nieodpłatnie.
 7. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Usług Stron Internetowej drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 8. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 9. W związku z korzystaniem z Usług Strony Internetowej nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). O2T zwraca jednak uwagę, że świadczenie Usług Strony Internetowej może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika podczas korzystania z sieci Internet oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. W celu uniknięcia zagrożeń Użytkownik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu. 10.Użytkownik korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 10. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług Stron Strony Internetowej. Reklamacje powinny być składane na adres siedziby O2T lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej. O2T dołoży wszelkich starań w celu rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym terminie, O2T poinformuje o tym zgłaszającego reklamację Użytkownika, podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji O2T poinformuje niezwłocznie Użytkownika przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 11. Użytkownik posługując się Stroną Internetową korzysta z technologii pod nazwą Cookie. Plik Cookie jest informacją, którą serwer sieciowy O2T wysyła do komputera Użytkownika z chwilą uzyskania przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej. O2T korzysta bądź może korzystać z następujących plików Cookie: 1) dotyczące sesji – w celu przywoływania zapisanych w pamięci danych technicznych Użytkownika podczas korzystania ze Strony Internetowej oraz przechodzenia na kolejne strony, a także w celu wykorzystania tych danych technicznych do ulepszania sposobu korzystania ze Strony Internetowej. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę Użytkownika i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia Strony Internetowej; 2) plik logowania i wielokrotnego korzystania, który może być zainstalowany w komputerze Użytkownika przez O2T podczas logowania się na Stronie Internetowej (jeśli usługa logowania jest dostępna), w celu zapamiętania jego danych na ewentualne potrzeby logowania (jeśli znajdzie zastosowanie). Mogą one zostać wykorzystane jedynie dla wygody Użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. W celu przejrzenia oraz kontrolowania plików cookie należy dokonać zmiany ustawień w plikach cookie, zaś szczegółowe informacje można uzyskać poprzez odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje lub odwiedzenie strony www.aboutcookies.org albo www.whatarecookies.com bądź podobnej strony. Użytkownikom korzystającym ze standardowych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta. Ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika. W przypadku zablokowania przez Usługobiorcę plików Cookie, większość zawartości Strony Internetowej pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego Użytkownika mogą być niedostępne (jeśli taka usługa jest świadczona na Stronie Internetowej).  O2T nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików Cookie w komputerze Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 12. O2T nie odpowiada za treść ani polityki prywatności zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, w tym stron internetowych do których odsyła Strona Internetowa.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej. Treść Regulaminu może ulec zmianie (np. zmiany prawa, zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej, nowe środki bezpieczeństwa). Użytkownik zobowiązany jest treścią Regulaminu w jego aktualnej wersji.

Make performance happen

Use a proven solution and make your strategic goals happen!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.