Relacje inwestorskie

INFORMACJE O SPÓŁCE
One2tribe S.A. oferuje platformę do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników o nazwie Tribeware. Z rozwiązania korzystają duże organizacje w kraju i zagranicą. Są to głównie firmy z branż sprzedaży detalicznej (retail), farmacji i finansowej. Platforma pozwala sterować zachowaniami pracowników w celu poprawy wskaźników biznesowych (sprzedaż, obsługa klienta, produkcja).

One2tribe S.A. oferuje swoje usługi w trzech liniach produktowych:
- Platforma oferowana jako SaaS (Software as a Service)
- Nagradzanie i rozliczenia pracowników (katalog nagród, obsługa finansowa, logistyczna i podatkowa)
- Konsulting w obszarze programów motywacyjnych, zarządzania wydajnością zespołu, poprawy wskaźników

Platforma Tribeware bazuje na mechanizmach:
- Analityki i planowania budżetów motywacyjnych
- Zarządzania zadaniami i celami
- Nagradzania za realizację celów
- Gamifikacji (wykorzystanie mechaniki gier do motywowania pracowników)
- Sieci społecznościowej i targetowania behawioralnego

System i podejście One2tribe S.A. opiera się o innowacyjne algorytmy stworzone na przestrzeni ostatnich 10 lat (wcześniej jako One2tribe Sp. z o.o.). Nasze rozwiązania były wyróżniane w międzynarodowych konkursach (między innymi IBM Watson AI XPRIZE, Vivatech Challenge). Firma prowadzi także badania w obszarze psychologii i ekonomii behawioralnej.

WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD:

Radosław Sosnowski – Prezes Zarządu (PDF)
Wojciech Ozimek – Wiceprezes Zarządu (PDF)

RADA NADZORCZA:

Borys Czerniejewski – Członek Rady Nadzorczej (PDF)
Borys Stokalski– Członek Rady Nadzorczej (PDF)
Rafał Gębicki– Członek Rady Nadzorczej (PDF)
Robert Skolimowski – Członek Rady Nadzorczej (PDF)
Jakub Warmuz –Członek Rady Nadzorczej (PDF)

AKCJONARIAT

WG. ZŁOŻONYCH DO SPÓŁKI INFORMACJI NA DZIEŃ 12.04.2024R.:

AKCJONARIUSZ
LICZBA AKCJI
% udział w kapitale własnym
% udział w ogólnej liczbie głosów
Wojciech Ozimek wraz z żoną Agnieszką Rabenda-Ozimek i ojcem Leszkiem Ozimek
13 530 440
24,50%
24,50%
EquiTechFundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
7 657 160
13,87%
13,87%
T-HUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
7 650 720
13,85%
13,85%
January Ciszewski wraz z JR HOLDING ASI S.A.
3 265 307
5,91%
5,91%
Pozostali
23 116 400
41,86%
41,86%
Razem
55 220 027
100,00%
100,00%

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki tekst jednolity (PDF)

KRS:

Aktualny odpis z KRS (PDF)

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA:

Regulamin Walnego Zgromadzenia (PDF)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ:

Regulamin Rady Nadzorczej (PDF)

REGULAMIN ZARZĄDU

Regulamin Zarządu (PDF)

Stosowane zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 (PDF)

RAPORTY BIEŻĄCE/OKRESOWE/INFORMACJE POUFNE:

Raporty ESPI (link)
Raporty EBI (link)

KALENDARIUM:

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

WALNE ZGROMADZENIA:

INFORMACJE O WALNYCH ZGROMADZENIACH AKCJONARIUSZY

2024

Data: 2024-05-29
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2024 r.
Zarząd spółki ONE2TRIBE S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 5.522.002,70 zł, w całości wpłaconym  (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2024r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami. (PDF)

2023

Data: 2023-06-01
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
Zarząd spółki ONE2TRIBE S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 5.522.002,70 zł, w całości wpłaconym  (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami. (PDF)

2022

Data: 2022-06-01
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
Zarząd spółki ONE2TRIBE S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 5.522.002,70 zł, w całości wpłaconym  (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami. (PDF)

Data: 2022-02-09
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 11 marca 2022 r.
Zarząd spółki JWAS.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP:7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 966.346,70 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 marca 2022 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami. (PDF)

2021

Data: 2021-05-17
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 14 czerwca 2021 roku, o godz. 10:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.(PDF)
Treść projektów uchwał. (PDF)

2020

Data: 2020-07-30
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5lok. 10 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.(PDF)
Treść projektów uchwał. (PDF )

Data: 2020-06-29
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 27 lipca 2020roku
Zarząd Emitenta JWAS.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 lipca 2020 roku (dalej "NWZ"), na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińskas.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.(PDF)
Treść projektów uchwał. (PDF)

Data: 2020-05-01
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 28 maja 2020roku
Zarząd Emitenta JWAS.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 maja 2020 roku (dalej "NWZ"),na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika. (PDF)

Data: 2020-03-26
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWA S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2020 r
Zarząd JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A. zwołane na dzień 30 marca 2020 roku, na godz. 12.30 w Kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar - Jarosińską, al. 3 maja 5 lok.10, 00 - 401 Warszawa. Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest zdarzenie nadzwyczajne, ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z uwagi na rozprzestrzenianie się Koronawirusa (SARS-CoV-2/covid-19) i wprowadzone dalsze obostrzenia władz w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób.
Treść ogłoszenia o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JWA S.A.(PDF)

Data: 2020-02-24
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 30 marca 2020roku
Zarząd Emitenta JWAS.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 marca 2020 roku (dalej "NWZ"),na godzinę 12:30, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.(PDF)
Projekty uchwał.(PDF)
Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru. (PDF)

2019

Data: 2019-10-28
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 19 grudnia2019 roku
Zarząd Emitenta JWAS.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 grudnia 2019 roku (dalej "NWZ"), na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowaną zmianą Statutu Spółki. (PDF)
Treść projektów uchwał. (PDF)

Data: 2019-05-31
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 roku, o godz. 10:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ. (PDF)

2018

Data: 2018-11-13
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. w na żądanie akcjonariusza - korekta
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") związku z omyłką pisarską w adresie siedziby Kancelarii Notarialnej, przekazuje skorygowaną treść zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. "Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 23 października 2018 roku żądania akcjonariusza Pana Krzysztofa Diatczenia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw porządku obrad tego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w drodze niniejszego raportu oraz poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki(www.jwa.com.pl) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 grudnia 2018 roku r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, ul.Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały poniesienia w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.(PDF)
Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. (PDF)

Data: 2018-11-07
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. w na żądanie akcjonariusza
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 23 października 2018 roku żądania akcjonariusza Pana Krzysztofa Dzietczenia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w drodze niniejszego raportu oraz poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki(www.jwa.com.pl) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień10 grudnia 2018 roku r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar - Jarosińską, al. 3maja 5 lok. 10, 00 - 401 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności d opodejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.(PDF)
Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. (PDF)

Data: 2018-05-09
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 5 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5lok. 10, 00-491 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ. (PDF)

2017

Data: 2017-08-06
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektamiuchwał.
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 5 września 2017roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25, 00-401 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    powołania członków Rady Nadzorczej,
b.    ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
c.    udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał. (PDF)

Data: 2017-05-24
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki JWA S.A. na dzień 20 czerwca 2017 roku z projektami uchwał
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 20 czerwca 2017 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25,00-401 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ. (PDF)

2016

Data: 2016-10-10
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402.1 i art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 listopada 2016 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej S. CELEGRAT E. STYGAR-JAROSIŃSKA
NOTARIUSZESPÓŁKA CYWILNA, al. 3 Maja 5lok. 25, Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Projekty Uchwał (PDF)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

data pytania
odpowiedź
08.05.2017
odpowiedzina pytania z dnia 08.05.2017 (PDF)
20.12.2016
odpowiedzina pytania z dnia 20.12.2016 (PDF)

OŚWIADCZENIA

data
oświadczenie
26.02.2019
oświadczenie z dnia 26.02.2019 (PDF)
10.04.2017
oświadczenie z dnia 10.04.2017 (PDF)

AUTORYZOWANY DORADCA

AUTORYZOWANI.PL Prosta Spółka Akcyjna
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała
tel: +48 33 500 08 45
tel. kom. biuro: +48 534 423 555
e-mail: biuro@autoryzowani.pl
http://www.autoryzowani.pl

ANIMATOR AKCJI

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64,00-357 Warszawa
tel:  +48 22 2019750
tel. kom. biuro:  +48 534 203 498
e-mail: company@nwai.pl
https://www.nwai.pl/

DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument Informacyjny (PDF)
Dokument Informacyjny w związku z emisją akcji serii B (PDF)
DokumentInformacyjny w związku z emisją akcji połączeniowych serii C (PDF)

POŁĄCZENIE SPÓŁEK ONE2TRIBE S.A. ORAZ ONE2TRIBE LABS SP. Z O.O.1. ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542, REGON: 302555141, NIP: 7822564519, kapitał zakładowy 5.522.002,70 złotych (opłacony w całości) dalej jako „Spółka Przejmująca

2. ONE2TRIBE LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658346, REGON: 366045022, NIP: 6443523680, kapitał zakładowy 2.780.500,00 złotych dalej jako „Spółka Przejmowana

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

One2tribe S.A. jest jedynym wspólnikiem One2tribe Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego One2tribe S.A. oraz nie nastąpi zmiana jej statutu.

1. Plan połączenia wraz z załącznikami (PDF)
2. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej (PDF)
3. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej (PDF)
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2024r. (PDF)
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej (PDF)
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (PDF)
7. Sprawozdanie finansowe (PDF) wraz ze sprawozdaniem z badania(PDF), oraz sprawozdanie zarządu JWA S.A. (PDF) za rok obrotowy 2021.
8. Sprawozdanie finansowe (PDF) wraz ze sprawozdaniem z badania (PDF), oraz sprawozdanie zarządu ONE2TRIBE S.A. (PDF) za rok obrotowy 2022.
9. Sprawozdanie finansowe (PDF) wraz ze sprawozdaniem z badania (PDF), oraz sprawozdanie zarządu ONE2TRIBE S.A. (PDF) za rok obrotowy 2023.
10. Sprawozdanie finansowe (PDF) oraz sprawozdanie zarządu One2tribe Labs sp. z o.o. (PDF) za rok obrotowy 2021.
11. Sprawozdanie finansowe (PDF) oraz sprawozdanie zarządu One2tribe Labs sp. z o.o. (PDF) za rok obrotowy 2022.
12. Sprawozdanie finansowe (PDF) oraz sprawozdanie zarządu One2tribe Labs sp. z o.o. (PDF) za rok obrotowy 2023.

POŁĄCZENIE SPÓŁEK JWA S.A. ORAZ ONE2TRIBE SP.Z O.O.:


Zgodnie z art. 505 kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm., dalej k.s.h.) niniejszym publikujemy „Plan Połączenia” wraz z załącznikami spółek:

1. Spółka Przejmująca – JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 966.346,70 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt groszy), w całości wpłaconym;
2. Spółka Przejmowana – One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (Reguły), pod adresem: ul. Bodycha 77, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000177042; NIP: 5342237475; REGON: 015547847, o kapitale zakładowym w wysokości 3.714.375,00 (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy), w całości wpłaconym

Połączenie nastąpi zgodnie z Planem Połączenia w drodze przejęcia przez spółkę JWA S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku One2Tribe sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane Akcje Emisji Połączeniowej, które JWA S.A. wyda udziałowcom One2Tribe sp. z o.o. proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym One2Tribe sp. z o.o. Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-516 k.s.h.

1. Plan Połączenia, oraz (zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h.) następujące załączniki: (PDF)
2. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia JWA S.A. z siedzibą w Warszawie oraz One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach; (PDF)
3. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach w sprawie połączenia JWA S.A. z siedzibą w Warszawie oraz One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach; (PDF)
4. Załącznik nr 3 – Projekt zmian Statutu Spółki JWA S.A. z siedzibą w Warszawie; (PDF)
5. Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki One2Tribe z siedzibą w Regułach na dzień 1 września 2021 roku; (PDF)
6. Załącznik nr 5 – Wycena wartości przedsiębiorstwa JWA S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 września 2021 roku; (PDF)
7. Załącznik nr 6 – Wycena wartości przedsiębiorstwa One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach na dzień 1 września 2021 roku; (PDF)
8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach o stanie księgowym Spółki na dzień 1 września 2021 roku. (PDF)
9. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, oraz sprawozdanie zarządu JWA S.A. za rok obrotowy 2018. (PDF)
10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, oraz sprawozdanie zarządu JWA S.A. za rok obrotowy 2019. (PDF)
11. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, oraz sprawozdanie zarządu JWA S.A. za rok obrotowy 2020. (PDF)
12. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, oraz sprawozdanie zarządu One2tribe sp. z o.o. za rok obrotowy 2018. (PDF)
13. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, oraz sprawozdanie zarządu One2tribe sp. z o.o. za rok obrotowy 2019. (PDF)
14. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, oraz sprawozdanie zarządu One2tribe sp. z o.o. za rok obrotowy 2020. (PDF)
15. Sprawozdanie Zarządu JWA sporządzone dla celów połączenia (PDF)
16. Sprawozdanie Zarządu O2T sporządzone dla celów połączenia (PDF)
17. Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia (PDF)

KONTAKT

Kontakt w sprawach relacji inwestorskich oraz z mediami – Członkowie Zarządu
e-mail: kontakt@one2tribe.pl
e-mail: zarzad@one2tribe.pl
Biuro Spółki ul. Bodycha 77, Reguły, 05-816 Michałowice (k/Warszawy)