Relacje inwestorskie

Zgodnie z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm., dalej k.s.h.) niniejszym publikujemy „Plan Połączenia” wraz z załącznikami spółek:

1.      Spółka Przejmująca – JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 966.346,70 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt groszy), w całości wpłaconym;

2.      Spółka Przejmowana – One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (Reguły), pod adresem: ul. Bodycha 77, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000177042; NIP: 5342237475; REGON: 015547847, o kapitale zakładowym w wysokości 3.714.375,00 (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy), w całości wpłaconym

Połączenie nastąpi zgodnie z Planem Połączenia w drodze przejęcia przez spółkę JWA S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku One2Tribe sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane Akcje Emisji Połączeniowej, które JWA S.A. wyda udziałowcom One2Tribe sp. z o.o. proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym One2Tribe sp. z o.o.Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-516 k.s.h.